Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí

07.05.2024
výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání najdete zde

22.05.2024
MŠ výlet (dopoledne)

Realizované projekty

Digitalizujeme školu (ZŠ)

Digitalizujeme školu ZŠ

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy jsme vynaložili finanční prostředky na zakoupení IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti) a na zakoupení digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedení nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Digitalizujeme školu (MŠ)

Digitalizujeme školu MŠ

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy jsme vynaložili finanční prostředky na zakoupení IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti).

Slatina - školní asistent 4

Slatina - školní asistent 4

Projekt realizujeme v období 1.7.2023 – 30.6.2025. Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Doučování žáků škol

Doučování žáků škol

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Realizujeme v období 1.1.2022 - 31.8.2022.

Slatina - školní asistent 2

Slatina - školní asistent 2

Projekt realizujeme v období 1.9.2019 – 31.8.2021. Cílem je podpora inkluzivního vzdělávání a spolupráce, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem a personální podpora škole (pro MŠ).

Pečujeme o vzdělávání

Ocenění společnosti Scio

Certifikát společnosti Scio za období 2016-2019.

OP Výzkum, vývoj a vzdělání

OP Výzkum, vývoj a vzdělání

Projekt realizujeme v období 1.9.2017 – 31.8.2019. Cílem je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole – poskytnutí větší podpory zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. Další částí projektu je sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím návštěv (pro MŠ).

Proškoly.cz

Proškoly.cz

V lednu 2013 a nyní v únoru 2016 jsme získali vždy roční licenci na využití portálu Proskoly.cz a certifikát "AKTIVNÍ ŠKOLA".

Portál Proškoly.cz nabízí školám ucelenou řadu testů rozumových schopností (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace), unikátní test volby povolání a sociometrické dotazníky pro měření třídního a školního klimatu. Portál je dobrým pomocníkem pro žáky, jejich učitele i rodiče.

EU peníze školám

EU peníze školám

Naše škola se zapojila do realizace projektu "Zlepšení podmínek pro vzdělávání" v rámci operačního programu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)", který vyhlásilo MŠMT pro všechny základní školy v ČR a a je spolufinancovaný z Evropského strukturálního fondu.

Přípravě projektu předcházela podrobná analýza potřeb školy z hlediska koncepce školy na další období a vypracování projektového záměru. Přidělené finanční prostředky použijeme na zlepšení materiálních a vzdělávacích podmínek školy, zejména v oblastech čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, využívání ICT a matematika.

Projekt realizujeme v období 1.9.2011 – 28.2.2014. V jeho průběhu vytvořili pedagogové naší školy 24 sad digitálních učebních materiálů, účastnili se jazykových kurzů v rámci DVPP a školu postupně vybavujeme novými moderními pomůckami a ICT technikou (nová počítačová učebna, notebooky a dataprojektory do každé kmenové třídy). Zlepšováním podmínek pro vzdělávání chceme žáky motivovat a vzbuzovat zájem o vzdělávání a celoživotní učení.

Naše šablony (vytvořené, ověřené a schválené MŠMT ČR)